RAFİNERA YİYECEK İÇECEK GIDA HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR 

  1. www.rafinera.com sitesinde sunulan hizmetler Hürriyet Mah. Yurt Sk. Mert İş Merkezi No:44 Kağıthane – Çağlayan/ İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Rafinera Yiyecek İçecek Gıda Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. (bundan sonra sözleşmede Rafinera olarak anılacaktır) tarafından www.rafinera.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısına (bundan sonra sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır) sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi RAFİNERA olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi RAFİNERA’ya aittir.


 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU


  1.  İşbu Sözleşme’nin konusu Rafinera’nın sahip olduğu internet sitesi  www.rafinera.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


 1. KULLANIM KOŞULLARI


  1. Üyeler www.rafinera.com  sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.


  1. Rafinera gerektiği zaman kullanım koşullarını değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak  SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


  1. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Rafinera tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


  1. Rafinera, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.


 1. SÖZLEŞMENİN TANIMLARI


  1.  SİTE : Rafinera tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.


  1.  ÜYE : Rafinera’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Rafinera tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmenin 1.1. maddesinde de belirtildiği üzere kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye numarası" üyeye özeldir ve aynı "Üye numarası" iki farklı ÜYE'ye verilmez.


  1. KULLANICI : Rafinera web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.


  1. LİNK : SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.


  1. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Rafinera arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.


  1.  KİŞİSEL BİLGİ : Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, kendine ait kendi isteği ile verdiği her türlü şahsi bilgi, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.


 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 


  1.  Üyeler www.rafinera.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.rafinera.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.


  1. Üyeler www.rafinera.com  sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ÜYELERİ bağlayacaktır.


  1. Üyeler www.rafinera.com sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


  1.  Rafinera üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyeler, www.rafinera.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Rafinera’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


  1. SİTE üzerinden, Rafinera’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.rafinera.com  üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Rafinera’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin kendi sorumluluğundadır.


  1. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Rafinera’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Rafinera’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 


  1. www.rafinera.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Rafinera’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üyeler tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 


  1.  Rafinera, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Rafinera’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Rafinera’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.


  1. Rafinera, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Rafinera’nın SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.


  1. Rafinera, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve www.rafinera.com kullanma koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, www.rafinera.com’u  ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, www.rafinera.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. www.rafinera.com kullanımı ya da www.rafinera.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.


  1. www.rafinera.com internet sitesi dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Rafinera’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Rafinera çalışanlarının ve yöneticilerinin, Rafinera yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Rafinera, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 


  1.  Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla www.rafinera.com   üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, www.rafinera.com  dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, Rafinera ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üye’lerin www.rafinera.com  üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Rafinera’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 


  1. Rafinera, www.rafinera.com  üzerinden üyeler kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Rafinera aynı zamanda; ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, kendine ait kendi isteği ile verdiği her türlü şahsi bilgi, IP adresi, www.rafinera.com  hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs.  bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 


  1. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Rafinera tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Rafinera; Rafinera hizmetleri, Rafinera bilgileri, Rafinera telif haklarına tâbi çalışmaları, Rafinera ticari markaları, Rafinera ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 


  1. Taraflar, Rafinera’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 


  1. Rafinera, www.rafinera.com’a  erişilmesi, www.rafinera.com’un  ya da www.rafinera.com’daki  bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Rafinera, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


  1. www.rafinera.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da www.rafinera.com’un  kullanılması ile Rafinera’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 1. GİZLİLİK POLİTİKASI 


  1.  Rafinera, Üye’lere ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.


  1. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle www.rafinera.com’ un  tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler www.rafinera.com  tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, www.rafinera.com’a  üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına,  www.rafinera.com  ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.


  1. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Rafinera’nın bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, www.rafinera.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.


 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ


  1.  Rafinera, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.


 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ 


  1. İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı/Üye Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır.


  1. Rafinera, üyelerin işbu sözleşmeyi ya da www.rafinera.com  içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle www.rafinera.com  sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.


 1. MÜCBİR SEBEP 


  1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Rafinera  işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Rafinera açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Rafinera’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


  1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve www.rafinera.com’da  yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İstanbul (Çağlayan) İcra Daireleri yetkilidir. Rafinera’nın  ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.


 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL 


  1. İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Rafinera tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Rafinera, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.